Most Pomorski Południowy – Wrocław

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodę na realizację przedsięwzięcia i decyzje o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia – „Przebudowa Mostu Pomorskiego Południowego we Wrocławiu”
Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje


Zakończenie prac: 2018