Ocena stanu Jaz Różanka – Wrocław

Badania, Hydrotechnika

Nazwa zadania: „Ocena stanu technicznego budowli piętrzących wraz z kontrolą okresową pięcioletnią na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu” – Śluza Różanka

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zakończenie Prac: 2020