Most Pomorski Południowy – Wrocław

Most Pomorski Południowy – Wrocław

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodę na realizację przedsięwzięcia i decyzje o...